Biowet Puławy ARPON G 1 litr

108,57 

Opis

Biowet Puławy ARPON G 1 litr

Produkt do zwalczania owadów latających i biegających w gospodarstwach rolnych PRZEZNACZENIE PRODUKTU Preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku. RODZAJ UŻYTKOWNIKóW Stosowanie profesjonalne. POSTAĆ PRODUKTU Płyn. Po rozcieńczeniu w wodzie: emulsja. SUBSTANCJA CZYNNA Cypermetryna – 100 g/l STOSOWANIE Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2. Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie. OKRES OD ZASTOSOWANIA PRODUKTU DO UZYSKANIA SKUTKU BIOBóJCZEGO Efekt widoczny po 2–5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie. NIEZBĘDNY CZAS WENTYLACJI POMIESZCZEŃ Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu. W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny. INFORMACJE O KAŻDYM SZCZEGóLNYM ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA Toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych. DATA WAŻNOŚCI 4 lata od daty produkcji. ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan. alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu / Cypermatryna [zaw. 100 g/l] TREŚĆ ZWROTóW R I S : Możliwość uczulenia w wyniku kontaktu ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Nie wdychać oparów lub rozpylonej cieczy. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz! Nosić rękawice ochronne! Toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Nie usuwać resztek do kanałów ściekowych.   Opakowanie: 1 l.

piła do plytek, klej do wykładzin, magnat ceramic szara, ogrodzenia z drewna

yyyyy