Przejdź do treści

Publikacje Publikacje

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Zainteresowanie badaniami, ochroną i zwiedzaniem zabytków w Towarzystwie istniało od początku powstania jego protoplastów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Szczególnego znaczenia nabrało w okresie odzyskiwania niepodległości i scalania zaborów oraz w okresie powojennym, gdy los niektórych zabytków zagrożony był ze względów ideologicznych.

Czytaj więcej...

Kampania społeczna, która pomoże chronić zabytki

ChroniacZabytki

12 września 2015 roku w Elblągu została zainaugurowana ogólnopolska kampania społeczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod hasłem „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość".

SPOT RADIOWY     SPOT TELEWIZYJNY 

Nadrzędnym celem akcji jest uświadomienie, jak ważna jest aktywna postawa społeczeństwa wobec ochrony dziedzictwa kulturowego. To właśnie odpowiedzialne działania każdego z nas mogą przyczynić się do zatrzymania, często nieodwracalnych procesów degradacji zabytków.

Kampania „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość" ma pokazać społeczeństwu, w jaki sposób można ocalić dziedzictwo kulturowe od zapomnienia. Pośród tego typu działań warto wymienić chociażby budżety partycypacyjne, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy regionu. Jednak by w pełni troszczyć się o zabytki ważna jest współpraca trzech podmiotów: społeczeństwa, władz samorządowych oraz prywatnych inwestorów. Dopiero wspólne działanie przedstawicieli tych grup przyniesie najbardziej pożądany efekt.powiedziała prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oprócz kształtowania aktywnej postawy społecznej wobec ochrony zabytków, kampania społeczna ma także popularyzować wiedzę o zabytkach oraz przypomnieć, o znaczącej roli jaką odgrywają ślady minionych epok w codziennym życiu.

Przeszłość zawsze oddziaływała i zawsze oddziaływać będzie na przyszłość. Nie da się całkowicie odciąć od tego co już było. Warto jednak zapamiętać, by planując przyszłość garściami czerpać wiedzę i wyciągać wnioski z dokonań czasów minionych. Właśnie dlatego należy troszczyć się i dbać o zabytki, by przyszłe pokolenia mogły je podziwiać i się na nich uczyćdodała prof. Rozbicka.

Dziedzictwo to zasób nieodnawialny, który niepielęgnowany szybko odchodzi w zapomnienie. Proces ten dotyczy szczególnie dziedzictwa ruchomego tj.: pamiątek rodzinnych czy fotografii. Poprzez kampanię społeczną „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość" Narodowy Instytut Dziedzictwa chce zwrócić uwagę, by nie zapominać o tych najbliższych człowiekowi zabytkach związanych z historią własnej rodziny, bowiem każda zachowana fotografia lub inna, rodzinna pamiątka przekazywana z pokolenia na pokolenie pozwoli pielęgnować pamięć o przodkach.

Troska o dziedzictwo kulturowe to kapitał i inwestycja w przyszłość. Poprzez kampanię społeczną „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość" Narodowy Instytut Dziedzictwa chce zainteresować społeczeństwo zabytkową architekturą, parkami i ogrodami, jak również tradycjami, obyczajami czy przekazem niematerialnym oraz pokazać, jak ważną rolę w ochronie zabytków odgrywa odpowiedzialne i świadome istoty dziedzictwa kulturowego społeczeństwo.

Kampania społeczna „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość" odbywa się w ramach 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Akcję wspiera Generalny Konserwator Zabytków.
                                                                                                                       Narodowy Instytut Dziedzictwa

O czym informuje:
Społeczny Opiekun Zabytków
Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK
Jacek TREICHEL

 

Wykaz obowiązujących ustaw sejmowych i rozporządzeń dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2014, poz. 1446)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz.U. z 2012 r. poz. 987)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Forma i sposób ochrony zabytków

System ochrony zabytków w Polsce reguluje obecnie ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz. 1146). Zgodnie z definicją prawną, za zabytek uznaje się nieruchomo lub rzecz ruchom, ich cz lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Wyróżnikiem zabytku nie jest więc czas powstania ale jego indywidualna wartość (artystyczna, historyczna lub naukowa), która analizowana jest bez względu na jego stan zachowania.

Czytaj więcej...

Rola i zadania Społecznego Opiekuna Zabytków

Andrzej Danowski, Franciszek Midura „Rola i zadania Społecznego Opiekuna Zabytków".

Zarys historii społecznej inwentaryzacji zabytków w Polsce

Franciszek Midura „Zarys historii społecznej inwentaryzacji zabytków w Polsce".

Twierdza Grudziądz

Kontynuując cykl publikacji dotyczących zabytków militarnych i fortyfikacyjnych, chciałbym tym razem zaprezentować przewodnik pt. „Twierdza Grudziądz".

Twierdza Grudziądz

 

Album „Wojskowe nieruchomości zabytkowe – znane i nieznane"

Cudze rzeczy dobrze wiedzieć –
swoje obowiązek.

Zygmunt Gloger

Czytaj więcej...

Czy decyzja administracyjna to jedyna i skuteczna forma ochrony zabytków?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zorientować się, jakie dokumenty prawne i administracyjne powinny nasze zabytki chronić.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na    Facebook YouTube